<

LOADING...

Małgorzata
Golińska

Poseł na Sejm

Aktualności


O mnie

Jestem mężatką i mamą dwóch chłopców - Tomka i Mikołaja.

Pochodzę ze Szczecinka. Znam radości i problemy mieszkańców mojego miasta i regionu, bo są to problemy i radości, w których wyrastałam, i z którymi spotykam się codziennie.

Jestem leśnikiem z wykształcenia, wykonywanego zawodu, a przede wszystkim z zamiłowania. Dyplom mgr inż. leśnictwa uzyskałam na Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Tam też ukończyłam studia podyplomowe: Agrobiznes i obszary wiejskie.

Drugą kadencję wypełniam obowiązki radnej Rady Miasta Szczecinek, gdzie pracuję w Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego oraz w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności. Uważam, że każde działanie, również w polityce - lokalnej, samorządowej, czy tej ogólnopolskiej powinno opierać się na szacunku do człowieka.

Interesuję się przyrodą. Lubię poznawać nowe miejsca. To, co mnie zachwyca, zaskakuje czy bawi staram się uwieczniać na zdjęciach.

Aktywność polityczna

   Wychowałam się w domu, w którym polityka zawsze była obecna. Dlatego dość szybko rozpoczęłam swoje polityczne zaangażowanie. Chcąc uczestniczyć w rozwoju mojego rodzinnego miasta - Szczecinka, zdecydowałam się działać w inicjatywie społecznej "Szczecinecka Wspólnota Samorządowa".

   W 2006 roku wystartowałam do Rady Powiatu szczecineckiego w ramach koalicji z partią Prawo i Sprawiedliwość.

   Od 2010 roku jestem radną Rady Miasta Szczecinek.


1. Radna Rady Miasta Kadencji 2010 - 2014

 • Uczestnictwo w pracach organów Rady Miasta Szczecinek:
  • członek Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego;
   • członek Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum;
   • członek Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2011 - 2015;
  • członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności;
  • delegat RM Szczecinek do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na podstawie uchwały nr V/46/2011 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
 • Aktywność w pracach Rady Miasta (w tym niektóre pytania, wnioski i zapytania radnych):
  • interweniowałam w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców miasta, m.in.:
   • w imieniu mieszkańców ul. Zaułek w sprawie drogi wewnętrznej i niebezpieczeństwa stwarzanego przez poruszające się po niej samochody,
   • w imieniu mieszkańców ul. Rybackiej w Szczecinku o utworzenie przystanku autobusowego KM w tamtym rejonie w celu ułatwienia dojazdów do centrum miasta; zwróciłam się również o pomoc do Pana Burmistrza Miasta w rozmowach z GDDKiA w ww. temacie;
   • w imieniu pracowników Eldy - Eltra (Schneider Electric) w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusów KM;
   • w imieniu mieszkańców miasta w sprawie realizacji projektu "Program Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013" (w tym projekt Szansa);
   • w imieniu mieszkańców miasta w sprawie ścieżki rowerowej wokół jez. Trzesiecko;
   • w imieniu rodziców małych dzieci o kontrole czystości w piaskownicach oraz innych miejscach zabaw
  • zwracałam się z zapytaniami do Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku o wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w SM;
  • poruszałam wiele istotnych dla miasta i mieszkańców tematów, m. in. dopytywałam o:
   • zgodność zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego miasta z Programem Ochrony Powietrza dla pow. szczecineckiego,
   • dzierżawę Mysiej Wyspy,
   • zasadność zmian na stanowisku dyrektora szpitala,
   • wprowadzany do szpitala Certyfikat Monitorowania Jakości,
   • kwestię zwrotu nienależnie pobranej z Budżetu Państwa subwencji oświatowej oraz wynikających z tego konsekwencji dla miejskiego budżetu,
   • dysponowanie środkami budżetu miasta w sposób inny niż zapisany w uchwale budżetowej,
   • szanse, aby nasze miasto zastosowało zapis zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dającej możliwość poniesienia przez Miasto kosztów zapewnienia mieszkańcom pojemników i worków na śmieci,
   • wydatki na przebudowę pomnika J. Piłsudskiego,
   • wydatki na Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną (SzLOT),
   • wydatki na utrzymanie Mysiej Wyspy,
   • wydatki na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta,
   • wydatki na zakup rowerów wodnych,
   • wydatki na prowadzenie plaż miejskich,
   • możliwość wsparcia finansowego budowanego Hospicjum stacjonarnego przy parafii Św. Franciszka z Asyżu,
   • i inne;
  • wraz z Klubem Wspólnoty Samorządowej złożyliśmy m.in. projekty uchwał i wnioski:
   • propozycje obniżenia stawki za podatek od nieruchomości,
   • o dofinansowanie Hospicjum,
   • projekt uchwały obniżającej opłaty za wywóz śmieci,
   • propozycje poprawek do zapisów budżetu dot. np. obniżania deficytu, zmniejszania składki na SzLOT,
   • do Burmistrza Miasta o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały, proponującej wykreślenie zapisu dotyczącego nazwy otwartego konkursu organizacji pozarządowych: "Wsparcie finansowe udziału drużyny piłki nożnej seniorów mających licencję IV Ligi", ponieważ zapis ten wykluczał jedną ze szczecineckich drużyn.


2. Radna Rady Miasta Kadencji 2014 - 2018


Uczestnictwo w pracach organów Rady Miasta Szczecinek:
 • członek Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego;
  • członek Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum;
  • zastępca przewodniczącego Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2016 - 2019;
 • członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności;


Aktywność w pracach Rady Miasta (w tym wnioski i zapytania radnych):

 • interweniowałam w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców miasta:
  • w związku z uwagami mieszkańców Szczecinka (zwłaszcza mam małych dzieci) złożyłam wniosek o zabezpieczenie w przyszłym budżecie środków na postawienie w parku toalety wyposażonej w miejsce do przewijania dzieci;
  • w związku z zaniepokojeniem mieszkanki Szczecinka nt. wycinki drzew przy ul. Ks. Elżbiety,
  • w związku z zapytaniami mieszkańców o wydatkowanie środków na zakończony w 2014 roku "Program Aktywności Lokalnej Miasta Szczecinek na lata 2010 - 2013";
  • w związku z doniesieniami medialnymi w sprawie wycinki drzew przed lecznicą dla zwierząt przy ul. Szczecińskiej;
 • dopytywałam o:
  • zmniejszenie o 100tys.zł kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych,
  • wydatki na targowisko miejskie oraz problem nieprzydatności hali targowej;
  • zmniejszenie o kwotę 9.269,00 zł planowanych środków na utrzymanie rad osiedli;
  • środki przekazywane za pośrednictwem spółki ZGM TBS dla Hospicjum,
  • szczegóły ugody sądowej zawartej ze Zbigniewem Kowalczykiem - "KOWBUD",
  • usunięcie z projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzesieka II w Szczecinku zapisu dotyczącego zakazu wycinania szuwarów brzegowych;
  • zakup 6 rowerów elektrycznych dla gońców Urzędu Miasta oraz dla Straży Miejskiej;
  • szanse i zasady organizacji kolejnej edycji Art Pikniku;
 • wraz z Klubem Radnych złożyłam wnioski i projekty uchwał:
 • o przeprowadzenie kontroli działania monitoringu przez zewnętrzną firmę;
 • o przywrócenie darmowych przejazdów autobusami KM dla osób po 70 roku życia oraz dla honorowych dawców krwi;
 • o zmiany w budżecie na rok 2015 ? prowadzące do obniżenia deficytu;
 • o obniżenie stawek podatku od nieruchomości;

Dorobek zawodowy

W 2005 roku ukończyłam studia wyższe na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozpoczęłam staż zawodowy w Nadleśnictwie Szczecinek, po którym zdałam egzamin do Służby Leśnej.

Zostałam zatrudniona na stanowisku podleśniczego, odpowiadając jednocześnie w Nadleśnictwie za sprawy Nasiennictwa i Selekcji.

Przez rok (2007 - 2008) pełniłam obowiązki leśniczego szkółkarza.

Od lipca 2011 roku jestem leśniczym w Nadleśnictwie Szczecinek.